Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

22 август 2017 | 09:48

Главен директор: Ася Станкова 
oprd@mrrb.government.bg

Отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности"
Началник на отдел:
Живка Георгиева

Отдел „Координация и оценка"
Началник на отдел: Изабел Владимирова 

Отдел „Мониторинг“
Началник на отдел:
Пламен Илиев

Отдел „Преселекция и договаряне“
Началник на отдел: 
Кети Карачолова

Отдел „Финансово управление и контрол“
Началник на отдел:
Вержиния Милева

Отдел „Стратегическо планиране и програмиране“
Началник на отдел: 
Ивайло Стоянов

Отдел „Северозападен район“
Началник на отдел: Боряна Войчева-Ненкова

Отдел „Северен централен район“
Началник на отдел:
 Вида Влайкова

Отдел „Североизточен район“
Началник на отдел:
Галина Иванова 

Отдел „Югоизточен район“
Началник на отдел:
Николай Николов

Отдел „Южен централен район"
И.д. Началник на отдел:
 Петя Агушева 

Отдел „Югозападен район“
Началник на отдел:
Джени Узунова
 

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР“):

1. Изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове, в т.ч.:
а) Организира, координира и съгласува изготвянето и управлението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съгласно Координационния механизъм за Националния план за развитие и Споразумението за партньорство с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие на регионите в Република България;
б) Ръководи дейността на териториалните звена в районите от ниво 2;
в) Организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
г) Осигурява разработването и публикуването на документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и организира оценката на постъпилите проектни предложения;
д) Осъществява контрол върху дейността на междинните звена по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
е) Подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
ж) Осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
з) Осъществява текущ контрол и контрол преди верификация върху изпълнението на сключените договори с бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
и) Организира, председателства и осигурява технически и административно заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на решенията, взети по време на заседанията на комитета;
к) Отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни финансови и статистически данни относно прилагането на индикаторите за мониторинг и оценка и въвежда редовно информация в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020;
л) Осигурява подготовката и провеждането на дейностите за изготвяне на предварителна, текущи и последваща оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съгласно изискванията на европейското законодателство и методическите документи за Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз;
м) Носи отговорност за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
н) Извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
о) Следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;
п) Извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) при констатиране на нередности;
р) Отговаря за изготвянето и изпълнението на Годишния план за действие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. към Националната комуникационна стратегия (НКС) и дейностите за информация и комуникация за популяризиране на програмата;
с) Изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и ги представя за одобряване от Комитета за наблюдение и от Съвета за контрол и управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет, преди да бъдат представени на ЕК, и ги изпраща до службите на ЕК;
т) Осъществява мониторинг на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и гарантира осигуряването на надеждна одитна пътека;
у) Управлява в качеството си на бенефициент и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. при спазване на принципите за разделение на функции и отговорности;
ф) Осигурява устойчивост на проектите, финансирани по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, по които бенефициенти са отдели в  ГД „СППРР“;
х) Извършва дейности по верификация на разходите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в съответствие с изискванията на националното законодателство и правилата на Общността;
ц) Гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на счетоводните документи за всяка операция по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и на набора от данни, необходими за изпълнението, финансовото управление, наблюдението, проверката, одита и оценката;
ч) Организира процеса по счетоводното отчитане на средствата по линия на ОПРР в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство и докладва към Сертифициращия орган;
ш) Организира процеса по следене на възстановените суми по сметките на ОПРР 2014 – 2020 г. (неправомерно изплатени суми, наложени финансови корекции, както и неправомерно получени и неправомерно усвоени средства и др.);
щ) Организира процеса по събиране на вземания/неверифициране на недопустими разходи по наложени финансови корекции;
ю) Контролира управлението на финансовите инструменти за периода 2014 – 2020 г., финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
я) Участва в управлението и оценката на риска на програмно и проектно ниво, включително чрез инструмента за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE, както и самооценка на риска, съгласно Насоките на ЕК за оценка на риска и ефективно и пропорционално прилагане на мерки за превенция на корупция и измами, в т.ч. участва и при разработването и актуализацията на системите за оценка на риска;

2. Изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. до етапа на нейното пълно приключване с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС), Структурните и Кохезионния фонд, както и националната нормативна уредба;

3. Изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и националното законодателство, в т. ч.:
а) Подава заявления за подпомагане със средства от Фонд „Солидарност“ в случай на национално или регионално бедствие в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Фонд „Солидарност“, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014;
б) Управлява, контролира, координира и осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Фонд „Солидарност“ в съответствие с Постановление № 434 на Министерския съвет от 2014 г.;
в) Организира и контролира процеса по изготвяне и изпращане към ЕК на доклад за усвояване на средствата от Фонд „Солидарност“ по всяко одобрено заявление

4. Подпомага и координира изпълнението на отговорностите на ведомството по провеждане на Председателството на Съвета на ЕС;

5. Осъществява дейности по формирането и провеждането на политики в областта на регионалното развитие и програмирането в съответствие с Европейските регламенти и националното законодателство, в т.ч.:
а) Извършва проучвания и анализи с оглед осъществяването на национална политика за регионално развитие;
б) Организира и координира разработването на стратегия за регионално развитие, регионалните планове за развитие, националната концепция за пространствено развитие, регионалните и общинските пространствени схеми;
в) Подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и за хармонизация със законодателството на ЕС в областта на регионалното развитие и планирането на пространственото развитие на територията на национално и регионално равнище;
г) Организира и изготвя методически указания за разработване и изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в т.ч. националната концепция и регионалните схеми за пространствено развитие по Закона за регионалното развитие;
д) Координира и контролира ефективното и ефикасното изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие през периода на тяхното действие;
е) Осигурява наблюдението и оценката на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в т.ч. Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие;
ж) Разработва, координира и участва в управлението, наблюдението и оценката на целенасочени инвестиционни програми в подкрепа на интегрираното развитие на изостанали, периферни и планински райони;
з) Осъществява функции на секретариат на регионалните съвети за развитие, включително за осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
и) Разработва и изпълнява мерки за ресурсно осигуряване, институционално изграждане и укрепване на капацитета за управление на регионалното развитие;
к) Осигурява информация и публичност на държавната политика за регионално развитие и планирането на пространственото развитие;
л) Изпълнява дейности във връзка с функциите си на бенефициент/партньор по проекти, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, и хоризонтални инструменти на ЕК;
м) Участва в планирането на мерки и средства за извършване на дейности в районите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики.

Главна дирекция „СППРР“ се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.

Главна дирекция „СППРР“ има териториални звена в районите от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функции по ал. 1, т. 1 – 5.