Информационен ден за втората покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027

Информационен ден за втората покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудн

05 март 2024 | 14:23
Прикачени файлове (5)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Съвместния секретариат на програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027, организира Информационен ден за обявената втора покана за проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 7 март 2024 г. в дистанционен формат. Презентациите на представителите на Съвместният секретариат и въпросите към тях ще бъдат на английски език.

Желаещите да вземат участие в събитието трябва да заявят участие като попълнят регистрационната форма на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPDkNHgbwfZzJhdx9_rFKrVdCVZUqtFm5BRaLJuM4WnT1tKA/viewform?usp=pp_url

Всяко регистрирало се лице ще получи потвърждение/линк за участие чрез Webex на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за целите и възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектните предложения, подбора на партньори и други теми, свързани с настоящата покана.

Кандидатстването по поканата е в една стъпка – пълната апликационна форма заедно с пакета необходими документи се подават в Jems - електронната система на програмата, като крайният срок за кандидатстване е 3 април 2024 г. (14:00 часа, CET). Поканата е отворена за проектни предложения по следните програмни приоритети:

* „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“ за:

- Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи;

- Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление на водите;

- Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

* „По-социален Дунавски регион“ за:

- Повишаване ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика;

- Подобряване равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;

- Засилване ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации;

* „По-добро управление чрез сътрудничество“ за:

- „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионално управление“.

Общият размер на финансиране по поканата възлиза на 38,7 млн. евро. Съфинансирането от ЕС е в размер на 80%. Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на Национален орган на програмата ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране се поема като собствен принос на партньорите.

Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, малки и средни предприятия и др. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньора от три различни държави.

Подробна информация и необходимите документи за кандидатстване сa публикувани на интернет страницата на програмата: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call

mrrb
  • Прикачени файлове (5)
    Bulgarian national control system07.03
    BG Info day_General PPT_DRP_MAJS
    Eligibility _Danube
    Програма Дунавски регион
    Въпроси и отговори
Прикачени файлове (5)