Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“

Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инстру

17 март 2017 | 14:57

На 19 април 2017 г. в град Варна ще се проведе информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“ организиран от Управляващия орган на програмата - Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния, Съвместния технически секретариат и Националния орган  -Министерството на регионалното развитие и благоустройството).  

Целите на семинара са:

  • Да се повиши информираността на заинтересованите лица за възможностите за сътрудничество, които предлага програмата и ползите, които би могла да допринесе за регионите от Черноморския басейн;
  • Да се предостави информация и полезни съвети за основните стъпки в подготовката на проектни предложения, както и практически насоки как да се попълни формуляра за кандидатстване по първата покана за проектни предложения и как да се подаде чрез електронната система за наблюдение.

Допустими потенциални кандидати от българска страна са само институции и организации от територията на Североизточен или Югоизточен регион, попадащи в някоя от следните категориите:

  1. Местни, регионални и ако е необходимо за постигане на целите на проекта и национални власти
  2. Организации, регулирани от публичното право - юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.
  3. Организации, регулирани от частното право - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

Можете да се запознаете с предварителния дневен ред тук.

За регистрация, използвайте следния линк.