Изготвен е проект на Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие

Изготвен е проект на Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие

04 ноември 2007 | 23:12
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви нов проект на Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие. Законът цели да създаде условия за интегрирано устойчиво развитие на крайбрежните зони, както и за цялостно устройство и опазване на територията. Нормативният акт ще регулира свободния обществен достъп до морския бряг, рационалното му използване, съхраняване и опазване на природните ресурси. Проектът предлага и редица мерки, свързани с предотвратяване и намаляване замърсяването на територията и акваторията, защитата на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси и възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческо наследство. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Пълен текст на проекта на Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие
Прикачени файлове (1)