Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове

02 юни 2016 | 17:51
На петото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 са одобрени: ревизирани критерии за оценка на неголеми проекти (ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Контролен лист с критерии за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт”) и критерии за оценка на голям проект (ПРИЛОЖЕНИЕ Д1: Контролен лист с критерии за оценка на проектно предложение за голям проект (по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) по инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт”.
Също така на заседанието е взето решение за включване на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР. За целите на голям проект в ИСУН е въведена отделна нова 41-ва процедура (BG16RFOP001-1.041) за включване на голям проект. 
В допълнение, УО на ОПРР получи въпроси по процедурата относно необходимите за представяне документи по инвестиционен приоритет „Градска среда“. В официално публикуваните отговори на УО на ОПРР е посочено, че документите са част от критериите за оценка на проектни предложения и в този смисъл са задължителни за представяне с проектното предложение. 
Всички изменения в Насоките и в съответните приложения са детайлно описани в Заповед № РД-02-36-561/02.06.2016 г. на РУО за одобрение на изменение на пакета документи за кандидатстване. 
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и новите приложения можете да намерите като прикачени файлове. 
  • Прикачени файлове (3)
    Заповед
    Насоки по ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
    Проектни предложения
Прикачени файлове (3)