Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр. Солун, Гърция

Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр

29 април 2021 | 15:01

Управляващият орган на програмата за европейско териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България, с подкрепата на Звеното за управление на програмите за развитие (M.O.U.S.A.), публикува публична покана за подаване заявления за интерес, във връзка с набиране на кандидати за заемане на 4 позиции в Съвместния секретариат на програмата в гр. Солун, както следва:

Координатор на Съвместния секретариат – 1 позиция

Експерт проекти – 2 позиции

Административен асистент – 1 позиция

От всички заинтересовани кандидати се изисква да подадат заявленията си за длъжностите, за които проявяват интерес да кандидатстват.

Крайният срок за подаване на заявленията, както и необходимите документи (чрез препоръчана поща или куриер) е 02.07.2021 г., като същите следва да се изпратят на следния адрес:

M.O.U. S.A., 78A Louizis Riankour Street, GR-115 24 Athens, Greece

Human Resources Management Department

Датата на подаване ще бъде удостоверявана чрез пощенския/ куриерския печат. Заявление, подадено след горепосочения срок, ще бъде автоматично дисквалифицирано.

Подробна информация за конкурса може да бъде намерена в сайта на програмата тук.