Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035

Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035

09 април 2021 | 14:42
Прикачени файлове (3)

Съгласно чл. 20 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на изискванията на МОСВ (Писмо № ЕО-6/29.03.2021 г.) Министерство на регионалното развитие и благоустройството започна консултации по Доклад за Екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г. и приложенията към него (ДОСВ, Задание за обхват и съдържание на ЕО, литературни източници, справка за проведени консултации по Заданието за обхват и съдържание на ЕО, нетехническо резюме, албум с карти) и проект за Морски пространствен план на Република България (2021-2035 г.).

Мотивите за възлагането на МППРБ са повишеният натиск върху морските пространства, влошаването на състоянието на морската околна среда и загубата на биоразнообразие, налагащи прилагането на интегрирана морска политика и задължението за прилагане на рамковите директиви на ЕС -  за водите (2000/60/ЕО), за морска стратегия (2008/56/ЕО) и за морско пространствено планиране (2014/89/ЕС). 

Териториалният обхват на плана е определен в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и включва морските пространства съгласно чл. 5 ал. 1 и крайбрежните морски води съгл. § 1, т. 54 от ДР на Закона за водите. Изискванията да се интегрира морското пространствено планиране с интегрираното управление на крайбрежните зони, да се изследват взаимодействията между морето и сушата, налагат да се проследят дейностите на брега, които въздействат върху прилежащите морски пространства. Те са проследени в крайбрежната територия от зона А (100 м) и зона Б (2 км) съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Главна цел на Морския пространствен план е създаването на условия за устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на българския черноморски регион, чрез ефективно използване на природните ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската среда. Той трябва да съвмести безконфликтно съществуващи и бъдещи дейности по използване на морските пространства, отчитайки мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда на Програмата от мерки към Морската стратегия на Р. България.

Специфичните цели на Морския пространствен план са съобразени с изискванията на Директива 2014/89/ЕС и на ЗМППВВППРБ и определят задачите, които трябва да бъдат изпълнени: i) анализ на състоянието на морските пространства на база налична информация; ii) анализ на ресурсите в морските пространства (биологични, минерални, материални); iii) анализ на дейности и ползвания в морските пространства, конфликтни точки  и зони и потенциал за безконфликтно интегриране; iv) разработване на прогнозни сценарии и избор на предпочитан вариант при съчетание на икономически, социални и екологични цели; v) определяне на визия и стратегически цели за развитие към избраните хоризонти – краткосрочен до 2024 г. и дългосрочен до 2035 г.; и vi) разработване на процедури за прилагане, управление, изпълнение, наблюдение и контрол.

Допълнителна информация в посочения срок за консултации може да се получи от:

  1. проф. д-р арх. Веселина Троева на ел. поща office@ncrdhp.bgq тел. 02 980 0308, мобилен 0879 833 073 - за Морски пространствен план на Република България (2021-2035 г.);
  2. доц. д-р. инж. Росица Николаева, ел. поща rositca.nikolaeva@gmail.com, Мобилен телефон: 0888 142 747 - за Доклад за Екологична оценка.
  3. урб. Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ – ел. поща: istoyanov@mrrb.government.bg, тел. 02 9405 627.

Коментари и становища по Докладите за ЕО и приложенията към тях можете да представяте в срок 30 дни от публикуването на съобщението  на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Доклад за Екологична оценка на МППРБ
    Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони на МППРБ
    Проект на МППРБ
Прикачени файлове (3)