Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република Бълг

14 декември 2021 | 15:23

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ЕО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г., съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Пълният текст на съобщението за стартиране на консултациите, Доклада за ЕО и приложения, проектите на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021-2027 и Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата, може да намерите в прикачените файлове.

Документите са достъпни и в сградата на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – ул. Стефан Караджа №9, всеки работен ден между 9:30 и 17:00 ч. както и на интернет страницата на програмата.

Становища и мнения могат да се депозират на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ,  на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 и по електронна поща: ma_ipacbc@mrrb.government.bg до 14.01.2022 г.

  • Прикачени файлове (6)
    1. Съобщение за провеждане на консултации
    2. Draft Programme BG - TR_bg
    3. Teritorial Strategy BG_TR_bg
    4. First Draft SEA Report CBCP and TSIM Bulgaria - Turkey
    5. SEA Report Bulgaria -Turkey NTS
    6. Приложения
Прикачени файлове (6)