Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево

Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево

13 февруари 2020 | 17:13

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23 Август 2019 г.).

1. Информация за Възложителя на плана:

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методийй“ № 17-19

Лице за контакти: .Огнян Николов, началник отдел „Устройство на територията“, Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Тел.:  02/9405 261; E-mail: onikolov@mrrb.government.bg

2. Обща информация за предложения план

а) Основание за изготвяне на плана

ИОУП на община Царево се разработва във връзка с:

 • изменения и допълнения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие след одобрението на ОУП със Заповед № РД-02-14-776/13.08.2008 г. в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни, за ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и др.;
 • настъпилите промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е съставен ОУП на Община Царево, одобрен 2008 г.;
 • настъпилите промени в степента на урбанизация, въведена с ОУП на община Царево;
 • необходимостта от опазване на териториите с особена териториално-устройствена защита и осигуряване на екологичните параметри на ОУП.

ИОУП на Община Царево се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към тях.

Разработването на изменението на плана е основано на задание за проектиране на ИОУП, което е одобрено със Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. на Министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за ИОУП и екологична оценка към него (публикувана на http://www.mrrb.government.bg/docs/967d9f3d04eb94d7d0a0dfadaf9d3e12.pdf).

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ИОУП се разработва за прогнозен период от 15-20 години, съгласно изискванията на ЗУТ. Периодът е дългосрочен, тъй като е обвързан с реализиране на определени стратегически решения и политики и свързаните с тях инвестиции.

Общият устройствен план се разработва в две фази:

 1. Предварителен проект;
 2. Окончателен проект.

ИУПО влиза в сила след одобряването му от Национален експертен съвет по устройство на територията.

в) Териториален обхват

Обхватът на ИОУП включва цялата територия на община Царево, всички населени места в нея и землищата им.

На територията на общината има 13 населени места, от които 2 града: гр. Царево и гр. Ахтопол, и 11 села – с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Лозенец, с. Резово, с. Синеморец и с. Фазаново.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В община Царево в съответствие със Закона за биологичното разнообразие  попадат следните защитени зони:

 • Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици

В границите на ЗЗ BG0002040 „Странджа” от територията на община Царево са включени всички имоти в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи, и с. Бродилово и части от землищата на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, с обща площ 38021,6502 ha.

 • Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево са включени всички имоти в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи и с. Бродилово и части от землищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново с обща площ 37845,19 ha и 37 612,52 ha морска акватория.

 • Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево е включена част от землището на с Лозенец, с площ 13,80 ha.

 • Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево са включени части от землищата на с. Велика, с Фазаново и с. Изгрев, с обща площ 6465,06 ha.

Съгласно изискванията на МОСВ, като приложение към Доклада за екологична оценка, е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ИОУП върху предмета и целите на защитените зони. Докладът е получил положителна оценка на качеството от Министъра на околната среда и водите - писмо на МОСВ с изх.№ 04-00-401/30.03.2018 г.

В териториалния обхват на община Царево попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:

 • Природен парк „Странджа“

От територията на община Царево природният парк попада в териториалния обхват на гр. Ахтопол, гр. Царево, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Резово и с. Синеморец. Общата площ на парка е 116 054.21 ha.

 • Резерват „Силкосия“

Резерватът попада върху територията на с. Българи и с. Кости. Заема площ от 389.6 ha.

 • Резерват „Тисовица“

Резерватът попада в териториалния обхват на с. Българи. Заема площ от 749.3 ha.

 • Природна забележителност „Махарата, местност Сарапия“

Намира се в с. Кости и заема площ от 2.0 ha.

 • Природна забележителност „Находище на каспийска и обикновена блатна костенурка в местността Наково кладенче“

Природната забележителност се намира в гр. Ахтопол и заема площ от 1.0 ha.

 • Природна забележителност „Попова скала“

Намира се в с. Фазаново и заема площ от 30.8 ha.

 • Защитена местност „Горна Еленица“

Защитената местност попада на територията на с. Българи и с. Кости. Площта на защитената местност е 91.1 ha.

 • Защитена местност „Естествено находище на пирен (Erica arborea)“

Намира се в с. Кости. Защитената местност е с актуализирана площ от 22.39 ha.

 • Защитена местност „Кълката“

Защитената местност се намира в с. Кости. Нейната площ е 18.9 ha.

 • Защитена местност „Марина река“

Защитената местност се намира в с. Българи. Нейната площ е 47.3 ha.

 • Защитена местност „Силистар“

Намира се в с. Резово и с. Синеморец и заема площ от 773.3 ha.

 • Защитена местност „Странджанска зеленика“

Заема част от с. Кости. Общата площ на защитената местност е 488.1 ha.

 • Защитена местност „Странджански дъбрави“

Защитената местност се намира в с. Кондолово. Общата площ на защитената територия е 501.3 ha.

 • Защитена местност „Устие на река Велека“

Защитената местност обхваща територии от гр. Ахтопол, с. Бродилово и с. Синеморец. Нейната обща площ е 1511.2 ha.

 

Защитените местности “Устието на р. Велека” и „Силистар” са част от комплекса „Велека - Резовска“, описан като приоритетна влажна зона с национално значение в България. Включени са в списъка на най-значимите влажни зони в България, с изразено значение за опазване на водолюбивите птици.

д) Основни цели на плана

Съгласно ЗУТ, ОУП е основа за устройството и развитието на територията на общините. С него се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на общността, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство.

Главната цел на ИОУП на Община Царево е създаването на оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите и прилежащата акватория на Черно море.

е) Финансиране на плана

Финансирането на ИОУП се осъществява от Държавния бюджет.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите, съгласно Закона за устройство на територията и Договора за изработването му.

ИОУП се разработва в две фази:

 1. Предварителен проект;
 2. Окончателен проект.

Съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, проекта на ИОУП на община Царево подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ. То ще се проведе на 23 март 2020 г. от 17.30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Община Царево.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

ИОУП се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП).

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

6. Място за публичен достъп

Документите (Проект на ИОУП, Доклад за ЕО с нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях) са предоставени за достъп в сградата на Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

и са публикувани на електронната страница на:

7. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 14.02.2020 г. до 16.03.2020 г.

8. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Община Царево: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч., на факс: 0590/52003 или електронна поща: tsarevo@dir.bg

Лице за контакт: арх. Даниел Калудов, тел., моб.: 0590/55022; 0884649439.

 

След приключване на срока за консултации и в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ИОУП, Доклада за Екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23 март 2020 г. от 17.30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево.