Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.

Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие н

15 октомври 2020 | 09:29

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще проведе консултации с обществеността по изготвено задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на програма  „Развитие на регионите“ (ПРР 2021 – 2027 г.).

Програмата попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна екологична оценка.

Съгласно чл. 19 а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на ПРР (2021 – 2027 г.)

  1. Информация за възложителя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19;

Лице за контакт: Димчо Димов - и.д. началник отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, МРРБ

тел: 02/94 05 653;

e-mail адрес: DDimov@mrrb.government.bg

 

  1. Основание за изготвяне на програмата

Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. е разработена в съответствие с член 22 от проекта на Регламента за общоприложими разпоредби (РОР). Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие.

Основната цел на ПРР за периода 2021-2027 г., и в частност на политиката на регионалното развитие в България, е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

  1. Период на действие и етапи на изпълнение на Програма

ПРР е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2027 г.

  1. Териториален обхват

Териториалният обхват на ПРР 2021-2027 г. е национален. В обхвата на ПРР 2021-2027 г. попадат всички градски общини на територията на Република България.

 

  1. Срок за изразяване на становища: 7 дни от публикуване на настоящето съобщение.
  1. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка можете да представяте в срок до 22.10.2020 г.  на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg

 

 

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Схема
    Задание
Прикачени файлове (2)