Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.

Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-20

27 юни 2011 | 00:00
Докладът е одобрен с протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 8 юни 2011 г.

Целта му е да представи постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите на НСРР, прогноза за очакваното им реализиране до края на периода на действие на Стратегията и предложения за актуализацията й. В него се съдържат и стратегически насоки за разработване на Стратегия за периода след 2013 г.

Изводите от междината оценка показват, че визията и главната цел, определени в Стратегията, остават актуални. Рамката на стратегическите цели и определените приоритети като цяло съответстват на проблемите и нуждите на регионите от ниво 2.
  • Прикачени файлове (1)
    Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.
Прикачени файлове (1)