Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение от март 2019 г./

Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /из

13 март 2019 | 17:24

Със Заповед № РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са изменени Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г. Промените са в частта, която се отнася до изменение на ИПГВР, както и допълване с нов раздел, описващ финалното отчитане на ИПГВР.

Осигуряването на възможност за изменение на ИПГВР ще позволи цялостното изпълнение на плановете да протича в синхрон с действащите оперативни програми.

Важно е да се отбележи, че всяко предложение за изменение на планове, одобрени от УО на ОПРР, ще подлежи на оценка и одобряване от страна на УО на ОПРР.

С оглед необходимостта от извършване на анализи, оценки, отчети и одити на прилагания в периода 2014-2020 г. подход за подкрепа на интегрираното градско развитие, е необходимо всяка от 39-те общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 да разработи финален отчет за изпълнението на плана си за градско възстановяване и развитие. Предвид това в Насоките е обособен нов раздел, описващ процедурите и начина на финално отчитане на ИПГВР.

mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Методически насоки
    Приложение 2a
    Приложение 3а
    Приложение 4
Прикачени файлове (4)