Контакти

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: 

e-mrrb@mrrb.government.bg

 

Централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17

 

Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Тел.: 02/94 05 430

e-mail: press@mrrb.government.bg