МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 млн. евро

МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 млн. евро

18 април 2022 | 16:39

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до 2027 г. Така на практика „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ и „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) са първите европрограми, които започват да се изпълняват реално.

До 31 май потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027. Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от целия ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години. Допустими са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството. В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 70% до 80% за проектни дейности като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Бюджетът по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

За информация на потенциалните кандидати на електронната страница на програмата са публикувани:

изискванията за разработване на проектните предложения в първата покана;

база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори;

-  инструмент за самооценка на проектната идея;

- Запис от планарните сесии на Форум за междурегионално сътрудничество „Европа, нека си сътрудничим!“ за представяне на първата покана, включително въпроси и отговори.

До 24 май т.г. се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г. Потенциалните бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 „Добро управление на Средиземноморския регион“. Предвижда се подкрепа на проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на програмата - иновации и околна среда. Очакваният старт на проектните дейности е до края на месец ноември т.г.  Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направление „Иновации“, „Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика“  и  „Подобряване на управлението и сътрудничеството“. Подробна информация за поканата, в т.ч. насоки за кандидатстване, платформа за търсене на партньорски организации, въпроси и отговори, както и презентации от проведени информационни дни може да намерите на интернет страницата на програмата: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/.

Чрез европейския инструмент България има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море – най-вече крайбрежните части и острови в десет държави-членки на ЕС. С цялата си територия участват още Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения. Включени са и 11 региона от територията на Испания, 5 региона от Франция, 3 региона от Португалия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. Общият прогнозен бюджет на инструмента за периода 2021-2027 г. е около 230 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите-участници. Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии – проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Във фокуса на програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

И по двете програми съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на проектните дейности е в размер на 80%. МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще бъде собствен принос на бенефициентите.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството