Над 4,4 млн. евро са разпределени за финансиране на стратегически екологичен проект с участието на пет държави на Балканския полуостров

Над 4,4 млн. евро са разпределени за финансиране на стратегически екологичен проект с участието на пет държави

27 септември 2021 | 13:46

Стратегическият проект „Go Green”, с участието на Гърция, Кипър, България, Северна Македония и Албания, бе одобрен миналата седмица на последното заседание на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ председателствано от България.

Проектната идея е разработена в контекста на засилващата се дигитализация на социално икономическия живот и в съответствие с насоките на Европейската комисия за предприемане на действия в подкрепа на устойчива дигитална трансформация, като основен двигател на икономическото развитие за съвременната икономика през фокуса на опазването на околната среда.

Проектът е насочен към постигането на свързаност и комбиниране на екологични и дигитални технологии за „по-зелено“ функциониране на цифровите инфраструктури на национално и транснационално ниво.

Партньорите по проекта ще участват в разработването на планове за действие за дигитална трансформация и схеми за сертификация на приложими “зелени“ решения в публичния и частния сектор на национално ниво. Ще бъдат разгледани тенденциите и добрите практики за прилагането на екологични решения в процеса на дигитализация и подкрепени новаторски решения за екологично функциониране на цифрови инфраструктури. Чрез съвместни дейности и изследвания ще бъде разработен модел за прогнозиране на екологичното въздействие при ново изградени дигитални инфраструктури. За първи път ще бъдат приложени комбинирани действия при създаването им - съчетаване на екологични и цифрови технологии -  за гарантиране на възобновяемост на източниците на енергия и използването на остатъчната енергия за битови нужди. Очакваният основен резултат е създаването на цялостна рамка за мониторинг, оценка, измерване и акредитация на зелено-цифрови инициативи и пилотна демонстрация на измерими ползи за околната среда. На ниво изграждане на институционален капацитет, проектът ще допринесе за създаването на култура на зеления и дигитален „двоен преход“, подкрепена от необходимите умения за по-добро предвиждане и справяне с предизвикателствата на прехода към по-зелена икономика.

От българска страна в проекта участва Факултет по екология и ландшафтна архитектура на Лесотехническия университет – София, който ще направи изследване на мерки за постигане на енергийна ефективност при изграждане на дигитална инфраструктура в различни икономически сектори в настоящата ситуация, тенденции, фактори и стимули за въвеждане на екологични технологии. Ще се направи проучване за приложимостта и картиране на територията на страната с оглед тяхното приложение, както и оценка на енергийната ефективност на дигиталната трансформация и инфраструктура, оказваща ефект върху околната среда по индустриални сектори и видове технологии. Ще бъде направен анализ на възможностите за въвеждане на материал в образователната програма на университета, свързан с дигиталната трансформация и екологичните ефекти и др.

Националният орган на програмата за България – дирекция Управление на териториалното сътрудничество на МРРБ ще предостави необходимото национално съфинансиране и подкрепа на българския партньор в проекта.