Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на об

23 януари 2015 | 11:54

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Обн. ДВ. бр.89 от 28 октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 май 2021г.

 

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Наредба
    НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИ
Прикачени файлове (2)