Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите

12 февруари 2021 | 13:13

обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г., доп., бр. 42 от 2021 г. и изм., бр. 55 от 2021 г.

В сила от 13.03.2021 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Наредба
Прикачени файлове (1)