Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в рег

03 септември 2019 | 17:00

Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.

  • Прикачени файлове (1)
    НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
Прикачени файлове (1)