Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралнат

16 август 2019 | 15:52

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.) е разработен в изпълнение на § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.). С предлагания проект на акт се цели:

1. Да се определят условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на агенцията.

2. Изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, като в Приложение № 1 и Приложение № 2 към проекта на наредба, за изпълнението на всяка услуга са посочени кои документи се получават по служебен път и какви данни и документи се предоставят от заявителя.

3. Регламентиране на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), с влизането в сила на който отпадна изискването за регистриране на лицата, като администратори на лични данни, от което произтича необходимостта от промяна в раздел VIII на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г., относно регламентирането на ограниченията на достъпа до данните и услугите, предоставяни от кадастрална карта и кадастрални регистри.

4. Прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни или водят до двусмислено тълкуване.

С въвеждане на предложените изменения и допълнения в проекта на наредба се очаква да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви към проекта
    Таблица за отразяване на постъпилите становища
Прикачени файлове (3)