Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителни работи“

Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне коли

12 февруари 2021 | 10:25

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион – Кълъраш публикува обява за стартиране на обществена поръчка за лабораторни услуги за реализиране на необходимите измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителните работи на общински път ПВН 3123 - / III - 304, Трънчовица - Новачене / Бацова махала - общински граници (Никопол - Плевен) - Славяново / ПВН 2145/" разположен в област Плевен, община Никопол, България, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020.

 Документацията за възлагане е публикувана на страницата на програмата Интеррег V-A Румъния - България:

https://www.interregrobg.eu/bg/718-please-be-informed-that-the-cross-border или http://www.calarasicbc.ro/

 Срокът за представяне на офертите е до 10:00 часа на 19 февруари 2021 год. на следните имейл адреси: info@calarasicbc.ro   и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.