Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Новини и обяви