Обществени консултации по проекта на Насоки за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на програма ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

Обществени консултации по проекта на Насоки за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на прогр

01 ноември 2022 | 11:04

Управляващият орган на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2021-2027” - Министерство на развитието, благоустройството и администрацията на Румъния, стартира процедура за обществени консултации по проекта на „Насоки за кандидатстване“ по Първата покана за проектни предложения. Очаква се тя да стартира в началото на 2023 г.

59 млн. евро е финансовият ресурс за програмния период 2021-2027, с който ще се подкрепят проекти в областта на научните изследвания и иновациите, адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелените инфраструктура. 90% от средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество и Инструмента за предприсъединителна помощ, а останалите 10 % са национално съфинансиране, съответно: 8% - от Националния орган (МРРБ) и 2% собствен принос на бенефициента.

България участва в програмата със Североизточен и Югоизточен район за планиране (областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол, и Стара Загора).

Повече информация за Програмата и поканите, подготовка на документи за кандидатстване, критерии за подбор на проекти и процедурата за вземане на решения, могат да бъдат намерени в пакета за кандидатстване, който може да се изтегли от ТУК.

Вашите предложения, препоръки или коментари ще бъдат приемани на имейл адрес blacksea-cbc@mdlpa.ro  до 2 декември 2022  г.