Обществено обсъждане на предстоящия прием по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ по програма България - Турция 2021-2027

Обществено обсъждане на предстоящия прием по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ по програ

03 август 2023 | 17:32

Управляващият орган на програмата България - Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.

Целта на поканата е да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

- Максимално допустима безвъзмездна финансова помощ на бенефициент – 200 000 евро
- Интензитет на помощта – 100 %
- Допустими кандидати – микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

Допустимите дейности са:

- Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
- Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси;
- Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност;
- Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности свързани с купуване на съответното технологично оборудване и разработване нови бизнес модели.

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 20 септември 2023 г. на адрес: JShaskovo@mrrb.government.bg.

 

Пакетът с насоки за кандидатстване е прикачен като файл.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (1)