Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19

Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София,

05 март 2021 | 10:47

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и Заповед № РД-02-14-218/04.03.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, разположен в сграда с идентификатор 68134.403.383.2 по КККР на град София, етаж 7 (седем), за който е съставен  Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 10277/18.09.2019 г., с предоставени права на управление на МРРБ и представляващ -  „Стол” с обща полезна площ от 242,60 кв. м. (двеста четиридесет и две цяло и шестдесет кв. м.), включващ: зала столова – 153,71 кв.м.; бюфет – 25,41 кв.м.; преддверие – 3,20 кв.м.; кухненски офис разливна – 21,77 кв.м.; помещение умивалня прибори – 13,15 кв.м.; помещение /архив по проект/ – 11,54 кв.м. и склад – 13,82 кв.м., с предназначение за доставка и продажба на храни и напитки „корпоративен кетъринг”.

Срок на наемното правоотношение –  5 години.

Начална тръжна едномесечна цена – 904,00 (деветстотин и четири лева) лева без включен ДДС, определена на база на оценка, извършена от независим оценител, съобразно разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лв. и се превежда по следната банкова сметка на МРРБ в Българската Народна Банка: BG24BNBG96613300166301, BIC: BNBGBGSD.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на МРРБ – www.mrrb.government.bg, или да бъде получена в ст. 501, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. до 05.04.2021 г. (включително), в административната сграда на МРРБ - гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, в стая № 501, ет.5.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварителна заявка на тел. 02/94 05 446, 0884 644 049 и 02/94 05 219, 0882 826 616.

Търгът ще се проведе на 06.04.2021 г., от 10:00 ч., в сградата на МРРБ.

  • Прикачени файлове (3)
    Заповед за откриване на търга
    Тръжна документация
    Приложения към тръжна документация
Прикачени файлове (3)