Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план на община Бяла”

Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ

07 май 2021 | 12:07

На основание чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Възложител на проект на общ устройствен план (ОУП) на община Бяла обявява за консултации документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла”:

  1. Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на община Бяла;
  2. Задание за проектиране на изменение на ОУП на Община Бяла;
  3. Копие на писмо изх. № 04-00-734/17.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите;
  4. Картен материал – опорен план в цифров вид.

Срок за изразяване на становища 20 дни - до 27.05.2021 г. включително.