Обявен е конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Обявен е конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната операт

04 август 2017 | 14:34

Съвместният технически секретариат обяви конкурс за избор на външни оценители, които да подпомогнат извършването на оценка на качеството (техническа и финансова оценка) на подадените проектни предложения по Първа покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Предвижда се да бъдат сключени договори с 16 външни оценители с различна тематична експертиза (предприемачество, туризъм, култура, рибарство, аквакултури, хранително -вкусова промишленост, агро-индустрия, околна среда) съобразно приоритетни оси на поканата. Подробна информация относно изисквания, критериите за подбор, както и процедурата за кандидатстване и назначаване може да бъде изтеглена от тук.

Заинтересованите кандидати трябва да подадат заявлението си до 11 август, 2017 г., 23:59 часа. (GMT + 2 часа) на имейл адрес: recruitment@adrse.ro .