Обявена е отчуждителна процедура за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Пловдив-Асеновград

Обявена е отчуждителна процедура за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Пловдив-Асеновград

26 октомври 2018 | 10:18


О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Кръгово кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56)“ и Обект “Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден“, на територията на област Пловдив, подробно описани в Решение № 739 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 2012 г. републиканският път ІІ-86 в участък „І-8 – Асеновград“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.