Обявление

Обявление

11 септември 2020 | 14:15

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, подробно описани в Решение № 633 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.