Обявление

Обявление

10 март 2021 | 16:06

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък „Ихтиман – Септември“, в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 177 на Министерския съвет от 2021 г.

Визираният обект е част от железопътната магистрала Калотина – запад (държавна граница Република Сърбия ) – София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост са предвидени в дейност ІІ съгласно сключен Договор за Безвъзмездна финансова помощ INEA/CEF/TRAN/[M2015]/1127671, за финансиране от Механизма за свързване на Европа, бенефициер по който е Национална компания „Железопътна инфраструктура“.