Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Искър“

Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Искър“

22 октомври 2020 | 10:59

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за реализиране на Обект „Изграждане на железопътен надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 над река Искър в жп участък София – Елин Пелин“ от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на район „Искър“, Столична община, област София, подробно описан в Решение № 726 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.