Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново" – 3

Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред рудник

30 октомври 2020 | 13:00

Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.З от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед № РД-02-14-902 от 20.10.2020 г. и № ЗМФ-784 от 16.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, обявява, че започва процедура по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново - 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства - твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, разположено на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 53134.95.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, с площ 20 597 кв. м (имот № 95007 по регистър), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, собственост на „ВЕНЖОР АГРО“ ООД;
2. Поземлен имот с идентификатор 53134.95.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, с площ 7 159 кв. м (имот № 95018 по регистър), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, собственост на „ВЕНЖОР АГРО“ ООД;
3. Поземлен имот с идентификатор 53134.95.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, с площ 6 070 кв. м (имот № 95021 по регистър), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, собственост на наследници на Мино Тенев Желев.


Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.