Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ на територията на община Карнобат

Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ на територи

16 юни 2022 | 11:08

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас, подробно описани в Решение № 381 на Министерския съвет от 9 юни 2022 г.

Обект „Железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“  представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, като част от Трансевропейската железопътна мрежа, посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.).

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.