Обявление за отчуждаване на имоти

Обявление за отчуждаване на имоти

25 януари 2023 | 17:14

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на приемно-пускова станция „Нови Искър“ и кранов възел 1 от Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия", на територията на Столична община, област София, подробно описан в Решение № 46 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решение № 111 на Министерския съвет от 2013 г. проектът за изграждане на междусистемната газова връзка България – Сърбия е определен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на част от имота – частна собственост се осигурява от „Булгартрансгаз“ ЕАД.