Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Железопътна линия София - Пловдив“ на територията на община Костенец

Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Железопътна линия София - Пловд

09 януари 2024 | 10:30

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Железопътна линия София - Пловдив“, участък Ихтиман от Проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област, подробно описани в Решение № 934 на Министерския съвет от 28 декември 2023 г.

Визираният обект е част от железопътната магистрала „Калотина – запад“ (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите - частна собственост се осигуряват от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16MЮP001-1.001-0004 по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството