Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“

Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обект „Модернизация на железопътната лин

16 юни 2022 | 11:43

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на община Сливница, Софийска област, подробно описани в Решение № 382 на Министерския съвет от 9 юни 2022 г.

Обект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“ („Модернизация на железопътната линия София  - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“), представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.