Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на технологична площадка на компресорна станция (КС) „Чирен“

Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на технологична площадка на компресорна ста

15 май 2023 | 17:17

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на технологична площадка на компресорна станция (КС) „Чирен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичната площадка на КС „Чирен“ от Обект „Разширение на капацитета на Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ – надземна част, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца, подробно описани в Решение № 359 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решение № 709 на Министерския съвет от 2021 г. ПГХ „Чирен“ е определено за национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на част от имота – частна собственост се осигурява от „Булгартрансгаз“ ЕАД.