Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ на територията на област Стара Загора

Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+

08 юни 2022 | 12:36

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора, подробно описани в Решение № 358 на Министерския съвет от 2022 г.

Железопътният участък Пловдив – Бургас представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС на основание чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътна магистрала по т. 12 на приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.