Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп уча

Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 30 „Пътен н

12 март 2019 | 14:07

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Айтос, област Бургас, подробно описани в Решение № 128 на Министерския съвет от 2019 г.

Визираните подобекти са част от железопътна магистрала „Пловдив – разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с ПМС № 293 от 20.12.2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.