Обявление за отчуждаване на имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец

Обявление за отчуждаване на имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец

04 август 2021 | 12:47

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“, от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, в землището на село Горна Василица, община Костенец, Софийска област, подробно описани в Решение № 558 на Министерския съвет от 2021 г.

Визираният обект е част от железопътната магистрала Калотина – запад (държавна граница Република Сърбия) – София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост са предвидени в дейност ІІ съгласно сключен Договор за Безвъзмездна финансова помощ
BG 16M1OP001-1.001-0004 по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък  Елин Пелин – Костенец“, за финансиране чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“, с бенефициент Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.