Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в землището на град Костинброд

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман

10 февруари 2021 | 11:00

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“, в землището на град Костинброд, община Костинброд, Софийска област, подробно описани в Решение № 96 на Министерския съвет от 4 февруари 2021 г.

Обект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“ („Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък „Волуяк - Драгоман“), участък Волуяк - Петърч, е част от железопътната магистрала, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.), и представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.