Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември

Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София – Пл

28 ноември 2023 | 15:21

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426“ от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област, подробно описани в Решение № 836 на Министерския съвет от 24 ноември 2023 г.

Визираният обект е елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и е част от железопътната магистрала „Калотина – запад“ (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите - частна собственост се осигуряват от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP001-1.001-0004 по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството