Обявление за стартиране на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027

Обявление за стартиране на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България -

04 януари 2023 | 12:34
Прикачени файлове (4)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 4 януари 2023 г. Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия, чиято цел е подготовка на населението за действия в случай на бедствия и за подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации.

Следните допустими партньори по проекта са поканени да представят стратегическо проектно предложение:

 • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Министерство на вътрешните работи, България;
 • Сектор за управление при извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи, Сърбия
 • Академия на Министерство на вътрешните работи, България
 • Национално сдружение на доброволците в Република България

Общата цел на Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия е „Укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Сърбия“. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III на Европейския съюз.

Проектното предложение е насочено към:

Приоритет 3: По-устойчив граничен регион

 • Специфична цел 2.4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи.

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 7 291 834 евро.

Програмната територия за стратегическото проектно предложение е както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Враца, Монтана, София-област, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – окръзи Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа българско време на 5 Април 2023 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems): jems-bgrs.mrrb.government.bg

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Основен офис в София:  тел. + 359 2 9405 337;

Клон в Ниш: тел. + 381 18 513 224.

 Пакет документи за кандидатстване:

 1. Насоки за кандидатстване, включващ свързани документи;
 2. Формуляр за кандидатстване – наличен в Jems;
 3. Приложения;
 4. Приложение С - Договор за субсидия.
 • Прикачени файлове (4)
    1. Guidelines for applicant, incl. Attachments
    2. Application form
    3. Annexes
    4. Annex C
Прикачени файлове (4)