Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти-частна собственост

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти-частна собственост

07 август 2020 | 14:56

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на км 171+586, Подобект 23 „Пътен прелез на
км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+625 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Ямбол, подробно описани в Решение № 539 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираните подобекти са част от железопътна магистрала „Пловдив – разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.