Обявление за започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, на имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хему

09 юли 2019 | 14:46

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (началото на  пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, на имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи, намиращи се в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище и землищата на с. Черенча и с. Градище, община Шумен, област Шумен, срещу обезщетение с имоти – частна държавна собственост, от държавния поземлен фонд, намиращи се в землището на с. Макариополско, община Търговище, област Търговище и землищата на с. Черенча, с. Средня и с. Струино, община Шумен, област Шумен, подробно описани в Решение № 386 на Министерския съвет от 2019 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Имотите – частна държавна собственост, от държавния поземлен фонд, предоставяни като обезщетение за отчуждаваните имоти – частна собственост, се осигуряват от Министерството на земеделието, храните и горите.