Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020

11 май 2023 | 13:58

Министерският съвет одобри изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020. Изменението има за цел да отрази незначителното изменение, направено през 2021 г. в програмния документ, за което Европейската комисия беше уведомена съгласно изискванията на регламента. Тогава свободен ресурс в размер на 279 839 евро беше пренасочен от Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” към Приоритетна ос 1 “Околна среда“ на Програмата, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II. Допълнителните средства бяха използвани за финансиране на допълнителни дейности по стратегическия проект “Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH COLLABs)”, който подкрепя научни центрове в Бургас и Одрин за изследване и мониторинг на екологичното състояние на местните екосистеми и кореспондира с дългосрочната стратегия на ЕС за син растеж.