Отчуждаване на имот – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“

Отчуждаване на имот – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътна

28 февруари 2023 | 13:00

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, в землището на град Сливница, община Сливница, Софийска област,  подробно описан в Решение № 144 на Министерския съвет от 23 февруари 2023 г.

Обект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“ („Модернизация на железопътната линия София  - Драгоман –Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“), участък Петърч – Драгоман, част от железопътната магистрала, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.), представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.