Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда в землищата на гр. Пловдив и с. Скутаре

Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда в землищата на гр. Пловдив и с. Скутаре

07 ноември 2022 | 12:32

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание
чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, участък 87: „Междугарие Тракия - Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив и
с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, подробно описани в Решение № 865 на Министерския съвет от 2022 г.

Обект „Железопътен възел Пловдив“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, като част от железопътна магистрала „Пловдив разпределителна – изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, посочена в т. 12 от Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.).

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.