Отчуждаване на имоти и части от имоти в землището на с. Кликач, община Карнобат

Отчуждаване на имоти и части от имоти в землището на с. Кликач, община Карнобат

04 август 2022 | 14:40

О Б Я В Л Е Н И Е

Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството, на основание
чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, намиращи се в землището на село Кликач, община Карнобат, област Бургас, подробно описани в Решение № 565 на Министерския съвет от 29 юли 2022 г.
Обект „Железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, като част от железопътна магистрала „Пловдив разпределителна – изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, посочена в т. 12 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.).
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.