Отчуждаване на имоти на територията на община Карнобат

Отчуждаване на имоти на територията на община Карнобат

22 май 2023 | 11:29

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас, подробно описани в Решение № 382 на Министерския съвет от 2023 г.

Железопътният участък София – Пловдив представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътна магистрала по т. 1 на приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.