Отчуждаване на имоти на територията на община Стара Загора

Отчуждаване на имоти на територията на община Стара Загора

04 август 2022 | 12:48

О Б Я В Л Е Н И Е

Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 559 на Министерския съвет от 2022 г.
Визираният подобект е част от железопътна магистрала „Пловдив разпределителна – изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, посочена в т. 12 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 16M1OP001-1.001-0003 по проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, за финансиране чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“, с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

  • Прикачени файлове (1)
    Решение №559 от 29.07.2022
Прикачени файлове (1)